Život

Na vysokých školách by sa mohol zmeniť prístup k tehotným študentkám

"Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. septembra, vzhľadom na začiatok akademického roka."

TASR, 6. apríla 2024 9:13
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na vysokých školách (VŠ) by sa mohol upraviť prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. K zmenám by mohlo dôjsť najmä pri učebných plánoch, prerušení štúdia a pri platení školného. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorú do Národnej rady (NR) SR podali poslanci za Smer-SD a Hlas-SD.

"V oblasti školného už v súčasnosti nie je vylúčené, aby vysoké školy mali upravené zníženie alebo úplné odpustenie školného pre túto skupinu, avšak aplikačná prax ukázala, aby úľava na školnom bola upravená generálne na úrovni zákona," vysvetlili poslanci. Vysoká škola by mala podľa návrhu vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. "Vysoká škola prihliada na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia," uvádza sa v návrhu novely. Návrh tiež upravuje, za akých podmienok môže rektor vysokej školy odpustiť školné pri tehotných študentkách a študentoch, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Novelou sa majú zároveň zohľadniť pri počte hodín ustanovenia, ktoré upravujú záťaž študenta prostredníctvom ECTS kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System). Poslanci vysvetlili, že každý študijný program má určenú záťaž pre jednotlivé predmety vyjadrenú v ECTS kreditoch. Štandardná záťaž študenta sa vyjadruje počtom 60 kreditov u študijných programov prvého stupňa, druhého stupňa alebo študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň bez ohľadu na formu štúdia. Aktuálne znenie zákona podľa predkladateľov nezohľadňuje rovnaké definovanie záťaže študenta v dennej a externej forme štúdia pri definovaní váhy 1 ECTS kreditu.

Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. septembra, vzhľadom na začiatok akademického roka.
Komentáre