Ekológia

Vznikol slovensko-maďarský projekt na záchranu dvoch vtáčích druhov

"Sokol kobcovitý (červenonohý) a drop veľký (fúzatý) patria medzi vtáčie druhy, ktorým odborníci venujú vysokú pozornosť. Dôvodom je okrem iného výrazný pokles početnosti. "

TASR, 24. marca 2022 11:40
Drop veľký. Foto: Jozef Chavko, dravce.sk

Ornitológovia z Maďarska a Slovenska dlhodobo spolupracujú na aktivitách, ktorých cieľom je zabrániť vyhynutiu uvedených druhov a vytvoriť podmienky pre rast ich populácií. Projekt LIFE Steppe on border sa zameriava najmä na zlepšenie stavu biotopov, kde sa oba druhy vyskytujú, predovšetkým v prihraničnej oblasti. Projekt, ktorý finančne podporila Európska únia, bude realizovaný počas 5 rokov.

V Európe klesla populácia sokola kobcovitého a dropa veľkého za uplynulých 40 rokov až o 30 %, niekde dokonca až na hranicu vyhynutia. Strata či pretváranie prirodzených biotopov a následná nízka úspešnosť hniezdenia sú pre oba druhy (s podobnými nárokmi na prostredie) zásadným problémom. Preto je hlavným cieľom projektu LIFE Steppe on border zmeniť nepriaznivý stav oboch druhov, primárne pretvorením intenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy na trvalé trávne porasty. Výsledkom bude zlepšenie dostupnosti potravy, ako aj prirodzených hniezdnych podmienok.

Projekt spojil 6 partnerských organizácií a 2 spolufinancujúce organizácie zo Slovenska a z Maďarska. Oficiálne sa začal realizovať vo februári 2022 a potrvá do apríla 2027. Väčšina aktivít bude prebiehať v jednom Chránenom vtáčom území (CHVÚ) na Slovensku a v piatich CHVÚ v Maďarsku.
Sokol kobcovitý Foto: Jozef Chavko, dravce.sk


Na Slovensku sa projektové aktivity sústredia do CHVÚ Sysľovské polia. Ide o poslednú známu lokalitu v krajine, kde sa pravidelne vyskytujú obidva druhy. CHVÚ Sysľovské polia sú pre oba druhy mimoriadne významné aj v mimohniezdnom období. Počas jesennej migrácie sa tu zdržiavajú desiatky sokolov kobcovitých. Počas zimy je možné v oblasti slovensko-rakúsko-maďarského trojhraničia pozorovať kŕdle dropov o počte až niekoľko sto jedincov. V roku 2020 bolo počas medzinárodného sčítania zaznamenaných 450 – 500 dropov, z nich veľká časť si nezriedka na odpočinok vybrala práve CHVÚ Sysľovské polia.
„Sokol kobcovitý na Slovensku takmer vyhynul – v roku 2012 nebol zaznamenaný ani jeden úspešne hniezdiaci pár. Odvtedy sme v rámci predošlého projektu, LIFE Redfoot, realizovali množstvo aktivít, ktoré priniesli veľký úspech – populáciu sa nám podarilo zachrániť. Stále je však nestabilná a krehká. Kým v roku 2019 sme boli nadšení, zaznamenali 22 úspešne hniezdiacich párov, ktoré vyviedli až 74 mláďat, v roku 2021 to bolo iba 14 úspešných párov s 35 mláďatami,“ hovorí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Čo sa týka dropa veľkého, po roku 2012 nebolo zaznamenané žiadne hniezdenie, s výnimkou roku 2018 a 2021, kedy boli zistené iba ojedinelé hniezde pokusy. Ešte v roku 1956 pritom na Slovensku žilo 1165 dropov. Našim cieľom je zachrániť dropa pred vyhynutím a zamedziť strate poslednej hniezdnej populácie, ktorú na Slovensku máme,“ hovorí Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Projekt LIFE STEPPE ON BORDER – Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska finančne podporila Európska únia v rámci program LIFE. Implementáciu projektu finančne podporuje aj maďarské Ministerstvo pôdohospodárstva, ako spolufinancovateľ.

Komentáre