Život

Zápisy prvákov do základných škôl sa uskutočnia počas apríla

"O prijatí dieťaťa na vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna. Následne do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt."

TASR, 30. marca 2023 11:18
Ilustračné foto. Foto: TASR – Roman Hanc

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024 potrvajú na základných školách od začiatku do konca apríla. Konkrétne miesto a čas zápisov určujú zriaďovatelia pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vyplýva to z usmernenia zverejneného na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rezort školstva pripomína, že povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré bude mať k 31. augustu šesť rokov a má trvalý pobyt v SR, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je u neho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Vzťahuje sa to aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovalo materskú školu. V prípade, že zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu obec uloží pokutu vo výške od 30 do 331,50 eura, a to aj opakovane.

Z usmernenia vyplýva, že "žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu". Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na základné vzdelávanie v základnej škole. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

V základnej škole sa nemôže zriadiť nultý ročník, uvádza sa v usmernení. Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prihlášku na zápis je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Rezort školstva upozorňuje, že "prihláška je podaná a platná, ak je podpísaná zákonnými zástupcami". Počet podaných prihlášok nie je obmedzený, zároveň však platí, že dieťa plní povinnú školskú dochádzku len v jednej základnej škole.

O prijatí dieťaťa na vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna. Následne do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Rezort školstva uviedol, že ak bude schválená novela školského zákona, bude možné v základnej škole, respektíve v základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník. Bude ho možné zriadiť pre najmenej štyroch a najviac desiatich žiakov. "Absolvovanie úvodného ročníka sa nebude považovať za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka žiak bude pokračovať v prvom ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi," dodáva sa v usmernení.


Komentáre